Biblioterapia - Rafał Miętkiewicz


SŁOWNIK BIBLIOTERAPII:


Biblioterapia:

Pojęcie biblioterapii wywodzi się od dwóch wyrazów greckich: biblion - książka i therapeo - leczę. Słowo "biblioterapia" zostało po raz pierwszy użyte przez Samuela Crothersa w 1916 roku. Na przestrzeni lat powstało wiele definicji biblioterapii. Oto najważniejsze z nich:

Carolyn Schrodes: "Dynamiczny proces interakcji pomiędzy osobowością czytelnika a literaturą, odbywający się pod przewodnictwem osoby pomagającej.", r. 1955

Rhea Rubin: "Program aktywności oparty na interaktywnych procesach zastosowania drukowanych i niedrukowanych materiałów, zarówno wyobrażeniowych, jak informacyjnych, ułatwiających przy pomocy bibliotekarza lub innego profesjonalisty dokonywanie zmian w emocjonalnie zaburzonym zachowaniu", r. 1970

J. T. Pardeck: "Biblioterapia jest zbiorem technik, które strukturyzują interakcję opierającą się na współdzieleniu literatury, pomiędzy osobą pomagającą i osobą pomoc otrzymującą.", r. 1989

Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego: "Biblioterapia jest działem psychologii czytelnictwa. Znajduje się w sferze zainteresowań medycyny, pedagogiki, socjologii. Zakłada wykorzystanie lektury książek i czasopism dla regeneracji systemu nerwowego i psychiki człowieka chorego. Bada też możliwość profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych. Obiektem działania biblioterapii są pacjenci szpitali, sanatoriów oraz chorzy indywidualni, przebywający stale w domu. W zakres biblioterapii wchodzi działalność praktyczna w dziedzinie oddziaływania książki w różnych środowiskach społecznych poprzez odpowiedni dobór lektur oraz metod i form pracy z czytelnikiem wymagającym szczególnej opieki." , r. 1976

Biblioterapeuta:

wkrótce...

Książka konstytująca:

wkrótce...

Poznawczy model biblioterapii:

wkrótce...

Psychodynamiczny model biblioterapii:

wkrótce...